Klauzula informacyjna

Z dniem 25.05.2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Szanując Pana/Pani prywatność i dbając o to, aby Pan/Pani wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, poniżej znajdują się pomocne informacje.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Transmeble International Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 19/2. 
  2. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, utrzymania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach rachunkowych i rozliczeniowych, i prawnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO), a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu dochodzenia roszczeń, wynikających z prawa cywilnego.
  3. Zakres danych osobowych, które przetwarzamy, aby zrealizować powyższe cele to: imię i nazwisko/nazwa, dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, numer NIP, REGON, EORI (dotyczy odpraw celnych), numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. Bez tych danych nie będziemy w stanie nawiązać i kontynuować współpracy.
  4. Z uwagi na organizację działalności gospodarczej powierzamy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie współpracującym z nami podmiotom. Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące podmioty, podmiot świadczące usługi księgowości, dostawca IT, podmioty wykonujące usługi transportowe, kurierskie, Urząd Skarbowy.
  5. Może zdarzyć się, że Pana/Pani dane zostaną przekazane do państw z poza Unii Europejskiej, celem zapewnienia profesjonalnych usług, współpracujemy z licznymi podmiotami wykonującymi usługi transportowe, również z państw z poza UE. Wynika to także z faktu świadczenia usług poza państwami UE. Jednakże zapewniamy, że ochrona danych osobowych przez ten podmiot nie odbiega od norm wyznaczonych w RODO.
  6. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do tych danych, do ich poprawiania, do żądania usunięcia, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania, do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Pana/Pani zdaniem są przetwarzane w nadmiernym zakresie, do przenoszenia danych osobowych.
  7. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych zachęcamy jednak w pierwszej kolejności do próby rozwiązania kwestii spornych bezpośrednio z nami.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania umowy. Późniejsze przechowywanie danych będzie wynikało z przepisów prawa w sprawie przedawnienia terminów ewentualnych roszczeń co do umowy.