EMAIL NA JAKI MA BYĆ WYSŁANE

(Zleceniodawca - nazwa i adres FIRMY)

, dnia

(miejscowość)

dla:

P.M.S.T. Transmeble International Sp. z o. o.

ul. M.Konopnickiej 19/2

60-771 Poznań

ZLECENIE NA DOKONANIE ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO

Zlecamy P.M.S.T. Transmeble International Sp. z o. o. wystawienie dokumentu
tranzytowego wraz z udzieleniem zabezpieczenia długu celnego w procedurze tranzytu, zgodnie
z niżej wymienionymi dyspozycjami i informacjami.

Nadawca / właściciel towaru

Urząd celny wyjścia

Urząd celny przeznaczenia

Przewidywany termin zamknięcia procedury

Rodzaj towaru

Wartość towaru / waluta

Numer dokumentu handlowego

Przewoźnik / Spedytor

Jednocześnie, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przedstawienie towaru
i dokumentów w urzędzie celnym przeznaczenia w stanie nienaruszonym i w terminie wskazanym
w dokumentach celnych.
Oświadczamy, że w przypadku nie zakończenia procedury tranzytu, bądź zakończenia jej
z naruszeniem przepisów prawa, zobowiązujemy się do pokrycia - na pierwsze pisemne żądanie
P.M.S.T. Transmeble International Sp. z o. o., wszelkich należności celnych i innych opłat
powstałych w wyniku naruszenia warunków określonych dla procedury tranzytu.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego niniejszym
oświadczam, że towary powierzone firmie P.M.S.T. Transmeble International Sp. z o. o. do realizacji
procedury tranzytu, nie są towarami o znaczeniu strategicznym, o których mowa w ustawie z dnia
29.11.2000 (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. Nr 194) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia
5 maja 2009 r. ustanawiającemu wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

........................................................................

Zleceniodawca - podpis i pieczęć osoby uprawnionej