EMAIL NA JAKI MA BYĆ WYSŁANE


dnia
(miejscowość)

do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego

Upoważniam Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej Transmeble

International Sp. z o. o. , z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 19 / 2, 60-771 POZNAŃ;

REGON 630225139, NIP 7821000022,

reprezentowane przez agentów celnych w osobach:

- Marcin Frontczak, wpis 002687 z 16.02.2000 r.

- Aniela Grześkowiak, wpis 002646 z 16.02.2000 r.

- Ewa Odrobna, wpis 000962 z 22.10.1999 r.

- Adrian Pawłowski, wpis 006587 z 11.09.2000 r.

do podejmowania na rzecz :

(nazwa i adres osoby udzielającej upoważnienia)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:

a) badania towaru i pobierania jego próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,

b) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,

c) uiszczanie długu celnego i innych opłat związanych z dokonywaniem odpraw,

d) podejmowania towarów po ich dopuszczeniu do obrotu lub wywozu

e) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,

f) składania odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,

g) innych czynności przewidzianych Prawem Celnym.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosowanie do

art.77 Prawa Celnego (DzU nr 68 z 20.04.2004,poz.622).

Niniejsze upoważnienie ma charakter ogólny*:

− stały

− terminowy do dnia

− jednorazowy

(podpis i pieczęć upoważniającego)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia

(data i podpis agenta działającego w imieniu agencji celnej)

*niepotrzebne skreślić