EMAIL NA JAKI MA BYĆ WYSŁANE

Załącznik do upoważnienia

1. REGON

2. NIP

3. EORI

4. Osoba odpowiedzialna za finanse:

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

email:

5. Osoba odpowiedzialna za sprawy celne:

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL:

email:

.................................................... ...........................................................................

(miejsce i data wystawienia) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej – podmiot
dokonujący obrotu towarowego z zagranicą)

Do upoważnienia należy załączyć kopie następujących dokumentów:

1. REGON,

2. NIP,

3. Wyciąg z rejestru handlowego lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,

4. EORI.