EMAIL NA JAKI MA BYĆ WYSŁANY DOKUMENT:

ZLECENIE TRANSPORTOWE OD:

* RODZAJ PRZESYŁKI:

*WYMIARY, WAGA:

* WYMAGANY POJAZD:

* DATA ZAŁADUNKU:

* ADRES ZAŁADUNKU:

* DATA WYŁADUNKU:

* MIEJSCE WYŁADUNKU:

MIEJSCA ODPRAW CELNYCH:

STAWKA ZA TRANSPORT:

TERMIN PŁATNOŚCI :

- Cena frachtu ustalona wg. średniego kursu NBP z dnia załadunku

- Zasady naliczania podatku VAT reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. Dz. U. Nr 54 poz. 535

- Wszelkie koszty związane z niedotrzymaniem warunków zlecenia ponosi zleceniobiorca

- Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy między polskimi podmiotami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
miasta Poznania

- O wszelkich problemach związanych z realizacją zlecenia należy zawiadomić zleceniodawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu

* - wypełnia zleceniodawca

Pieczątka zleceniodawcy

Podpis wystawiającego zlecenie